Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

 

ÖZEL ESHAB-I KEHF ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ (“Özel Eshab-ı Kehf Bakım Merkezi”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

 

 

 

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 Kişisel Veri İşleme Amaçları

–                 Adı

–                 Soyadı

–                 T.C Kimlik Numarası

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi

Kimlik bilgileriniz, Özel Eshab-ı Kehf Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Kimlik Bilgileriniz; Ziyaretçi defteri ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 Kişisel Veri İşleme Amaçları

–                 Cep Telefonu Numarası

–                 İkametgâh Adresi

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

İletişim Bilgilerinin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim Bilgileriniz, Özel Eshab-ı Kehf Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları

İletişim Bilgileriniz; ziyaretçi defteri ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

 Kişisel Veri İşleme Amaçları

–                 Giriş-Çıkış Kayıtları Bilgileri

–                 Ziyaret Bilgileri

–                 CCTV Kayıtları

 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Fiziksel Mekân Güvenliği İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekân güvenliği bilgileri, Özel Eshab-ı Kehf Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Fiziksel mekan güvenliği bilgileri; basılı formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

 

 • Kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşları’naaktarılabilecektir.

                                                                            

 

 

 • Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

 

 

 • Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

 

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

 

 

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

 • Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile G.O.P Mah. M.Akif Caddesi, No: 66, Afşin/K.Maraş adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Özel Eshab-ı Kehf Bakım Merkezi’ne bizzat başvurarak,
 • Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’ doldurmak suretiyle …………………………………………adresine e-posta göndererek,

Özel Eshab-ı Kehf Bakım Merkezi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sahibi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13 maddesi uyarınca;

– Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

– Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.


Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.